Pic
舊雅登牛角耳
 • 功能分類 | 雅登classic系列
 • 規 格 | 單邊鍋耳(含螺絲)
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 雅登classic炒鍋
 • 售 價 | 200
Pic
舊雅適炒鍋印尼耳
 • 功能分類 | 舊雅適炒鍋
 • 規 格 | 單邊鍋耳(含螺絲)
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 舊雅適炒鍋
 • 售 價 | 100
Pic
歐式鍋耳
 • 功能分類 | 舊雅適系列
 • 規 格 | 單邊鍋耳(含螺絲)
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 舊雅適炒鍋
 • 售 價 | 100
Pic
川島把
 • 功能分類 | 雅登classic系列/舊雅適系列
 • 規 格 | 鍋把(含螺絲)
 • 材 質 | 電木
 • 適用商品 | 雅登classic炒鍋35cm/舊雅適炒鍋系列
 • 售 價 | 200